Sigulda 29°C
Grozs

Atrakciju nomas noteikumi

Rezervācijas veicējs tiešsaistē vietnē www.Siguldaadventures.com, turpmāk saukts Nomnieks no vienas puses un SIA “Sigulda Adventures”, Reģ.Nr. 40203117407, turpmāk saukts Iznomātājs no otras puses, kopā saukti Līdzēji, noslēdza šāda satura līgumu:

 • Līguma priekšmets.
  • Iznomātājs iznomā un Nomnieks pieņem nomā nomas inventāru, turpmāk sauktu Inventārs, saskaņā ar šo nomas līgumu.
  • Šī līguma priekšmets ir arī pakalpojumi, ja tie iekļauti šajā līgumā.
 • Nomas noteikumi.
  • Iznomātājs nodod Nomniekam Inventāru un saņemt to atpakaļ atbilstoši Nomnieka izvēlētajam rezervācijas periodam un piegādes nosacījumiem.
  • Nomnieks atdod Inventāru Iznomātājam līdz nomas termiņa beigām saskaņā ar Nomnieka veikto rezervāciju. Ja Inventārs netiek atdots noteiktajā vietā un laikā, Nomnieks piekrīt, ka Iznomātājam ir tiesības uzskatīt Inventāru par nozagtu vai arī Iznomātājs pagarina nomas līguma termiņu līdz atdošanas brīdim par to piestādot papildus rēķinu.
  • Inventārs tiek nodots un atdots saskaņā ar šīs tiešsaistes rezervācijas izvēlētajiem laikiem, datumiem un vietu.
  • Saņemot Inventāru vai tā uzstādīšanas brīdī, ja Nomnieks neceļ pretenzijas, Nomnieks apliecina, ka ir saņēmis Inventāru labā tehniskā stāvoklī un lietošanas kārtībā.
  • Nomnieks atdod Inventāru lietošanas kārtībā. Šī noteikuma neievērošanas gadījumā Iznomātājam ir tiesības prasīt papildus samaksu par Inventāra apkopi saskaņā ar Iznomātāja apstiprinātu cenrādi vai pēc Iznomātāja speciālistu vērtējuma.
  • Nomnieks nav tiesīgs Inventāru atsavināt, apgrūtināt ar lietu tiesībām vai pakļaut jebkāda veida saistībām.
  • Nomnieks drīkst izvest Inventāru ārpus Latvijas Republikas robežām tikai ar Iznomātāja rakstisku piekrišanu.
  • Parakstot šo līgumu, Nomnieks apliecina, ka ir informēts par Inventāra lietošanas noteikumiem.
  • Nomnieks ir atbildīgs par iznomāto līdzekļu lietošanu. Nomnieks, kurš saņem Inventāru grupai, apņemas veikt pārējo grupas dalībnieku instruktāžu par Inventāra lietojumu.
  • Ja Inventārs nomas laikā ir bojāts, iet bojā, tiek pazaudēts vai kāda cita iemesla dēļ Nomnieks nevar Inventāru atdod Nomnieka vainas dēļ vai bez tās, tad Nomnieks atlīdzina Iznomātājam nodarītos zaudējumus. Nomnieks nedrīkst veikt Inventāra remontu bez Iznomātāja piekrišanas, un ir materiāli atbildīgs par nekvalificēti izdarīta remonta bojājumiem un to novēršanu. Zaudējumu apmēru nosaka Iznomātāja speciālisti.
  • Ja Nomnieks izmanto Inventāru neatbilstoši tam paredzētajam pielietojumam vai bojā to, Iznomātājam ir tiesības pieprasīt atdot Inventāru pirms nomas termiņa beigām, neatmaksājot Nomniekam nomas maksu.
  • Iznomātājs neuzņemas atbildību par sekām, kas varētu rasties no inventāra neprasmīgas lietošanas, apstākļu vai iespēju nenovērtēšanas, tai skaitā, bet nenorobežojoties ar Nomnieka mantas zaudējumu vai traumām.
 • Norēķinu kārtība.
  • Nomnieks maksā Iznomātājam nomas maksu par Inventāra nomu, kas norādīta pie rezervācijas veikšanas tiešsaistē.
  • Iznomātājs nodod Inventāru Nomniekam pēc nomas maksas saņemšanas pilnā apmērā atbilstoši Nomnieka izvēlētajam nomas periodam un atbilstoši Nomnieka izvēlētajam piegādes veidam.
  • Ja Nomnieks nav atdevis Inventāru līgumā noteiktajā laikā, Nomnieks maksā Iznomātājam līgumsodu, kas Nomnieku neatbrīvo no līguma izpildes.
  • Ja Nomnieks nepiekrīt Iznomātāja aprēķinātajam zaudējumu apmēram un uzņemas patstāvīgi veikt Inventāra remontu vai apkopi, Nomnieks maksā pilnu nomas maksu par Inventāru līdz tā atdošanai lietošanas kārtībā Iznomātājam.
  • Ja Nomnieks kavē Iznomātāja noteikto zaudējumu atlīdzību, Nomnieks maksā pilnu nomas maksu par visu apmaksas kavējuma laiku.
  • Kompensācija par neizmantoto nomas laiku, nododot inventāru pirms šajā līgumā noteiktā nomas termiņa beigām, netiek izmaksāta.
  • Maksājumi izdarāmi skaidrā naudā Iznomātāja kasē vai veicot pārskaitījumu uz Iznomātāja norēķinu kontu.
 • Līguma darbības laiks.
  • Līgums stājas spēkā, Nomniekam veicot un apmaksājot rezervāciju tiešsaistē www.Siguldaadventures.com, atzīmējot, ka ir “Esmu iepazinies ar Atrakciju nomas noteikumi” dokumentu un ir spēkā līdz savstarpējo saistību pilnīgai izpildei.
  • Līgums var tikt pārtraukts pirms termiņa, ja līdzēji par to rakstiski vienojas.
 • Nobeiguma noteikumi.
  • Ja Nomnieks nepilda šī līguma noteikumus un savlaicīgi neveic maksājumus, Nomnieks piekrīt, ka Iznomātājs nodod maksājumu iekasēšanu pirmstiesas ceļā (inkasso) vai parāda piedziņu tiesas ceļā trešajai personai, un Nomnieks apņemas segt visus izdevumus, kas saistīti ar kavēto maksājumu iekasēšanu vai parāda piedziņu. Nomnieks piekrīt, ka Iznomātājs nodod trešajai personai datus par Nomnieku un Galvotāju, kas ir Iznomātāja rīcībā, maksājumu iekasēšanas vai parāda piedziņas procedūras nodrošināšanai.
  • Šis parakstītais Līgums pilnībā apliecina pušu vienošanos. Jebkādi mutiski papildinājumi netiks uzskatīti par šī līguma nosacījumiem, un visas izmaiņas un papildinājumi par līguma nosacījumiem stāsies spēkā tikai pēc to noformēšanas rakstveidā un līguma slēdzēju parakstīšanas.
  • Līgums ir sastādīts un parakstīts latviešu valodā divos eksemplāros, no kuriem viens ir Iznomātājam un otrs Nomniekam.
  • Atzīmējot “Esmu iepazinies ar Atrakciju nomas noteikumiem”, Līdzēji pieņem šo līgumu par saistošu un izpildāmu.